AAP AUDIO

Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 400W*2
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP D2400

11.000.000 đ 8.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 300W*2
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP D2300

10.000.000 đ 7.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 1000W*4
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD10004

20.000.000 đ 18.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 900W*4
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD9004

21.000.000 đ 17.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 800*4
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD8004

19.500.000 đ 16.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 600W*4
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD6004

13.400.000 đ 12.400.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 400W*4
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD4004

12.400.000 đ 11.400.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 1000W*2
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD10002

13.500.000 đ 12.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 800W*2
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD8002

12.000.000 đ 11.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 600W*2
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD6002

11.000.000 đ 10.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 400W*2
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD4002

9.000.000 đ 8.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 300W*2
Nhập Khẩu Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD3002

9.500.000 đ 7.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 1200w*2
8 Ohm pridged stereo power: 2400w
8 Ohm stereo power: 800w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 1200w*2
8 Ohm pridged stereo power: 2400w
8 Ohm stereo power: 800w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 900w*2
8 Ohm pridged stereo power: 1800w
8 Ohm stereo power: 600w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 600w*2
8 Ohm pridged stereo power: 1200w
8 Ohm stereo power: 400w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 450w*2
8 Ohm pridged stereo power: 900w
8 Ohm stereo power: 300w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 1200w*2
8 Ohm pridged stereo power: 2400w
8 Ohm stereo power: 800w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 900w*2
8 Ohm pridged stereo power: 1800w
8 Ohm stereo power: 600w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 750w*2
8 Ohm pridged stereo power: 1500w
8 Ohm stereo power: 500w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 600w*2
8 Ohm pridged stereo power: 1200w
8 Ohm stereo power: 400w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 450w*2
8 Ohm pridged stereo power: 900w
8 Ohm stereo power: 300w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 1200w*2
8 Ohm pridged stereo power: 2400w
8 Ohm stereo power: 800w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 900w*2
8 Ohm pridged stereo power: 1800w
8 Ohm stereo power: 600w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết